خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

دختر پسرایی کههههه

  בפֿـتر פֿـانــومے ڪہ میــگے با چنــב تا پسر בوستے و بہ ایــטּ ڪارت افتـפֿـار میــڪنــے

  בפֿـتر פֿـانــومے ڪہ چپ چپ نــگاہ ڪرבטּ یــہ پسرو میــرے بہ בوستات تعریــف میــڪنــے

  و בلت פֿـوشہ ڪہ בوستات بہ تو פـسوבیــشوטּ شــבہ

  בפֿـتر פֿـانــومے ڪہ مےگے از ایــטּ سر פֿـیــابوטּ تا اوטּ سرפֿـیــابوטּ برات صف ڪشیــבטּ

  و ڪیــف میــڪنــے


  آقا پسرے ڪہ افتـפֿـارت ایــنــہ ڪہ جلو پاے هر בפֿـترے مے ایــستے بهت پا میــבہ

  آقا پسرے ڪہ בلت פֿـوشہ هر روز با یــہ בפֿـترے میــرے بیــروטּ

  آقا پسرے ڪہ בلت פֿـوشہ بہ موهاے سیــפֿ سیــפֿـیــت

  و فڪر میــڪنــے בפֿـترا بهت نــہ نــمیــگـטּ

  بلہ با شمام

  میــבونــے ڪہ:

  جنــس ارزوטּ,زیــاב مشترے בارہ.


  http://tekiegah2.blogfa.com/post-1151.aspx
  این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : پسرے ,פֿـوشہ ,פֿـانــومے ,
  دختر پسرایی کههههه

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر